تماس: 33580079 - 077

پرداخت مبلغ مشخص (50.000 ریال )

در این روش شما ماهیانه مبلغ مشخص شده در فرم را به طرح حامی کمک میکنید.

پرداخت مبلغ دلخواه:

در این روش شما مبلغی به دلخواه خود از طریق فرم پرداخت ، به طرح حامی کمک می کنید.

پذیرش پرداخت یک حق بیمه کامل:

در این روش شما با پذیرش یک حق بیمه کامل برای یک کودک در طرح حامی شرکت میکنید.

توجه داشته باشید که در این روش پرداخت به صورت های زیر خواهد بود.

– پرداخت ماهیانه . که در هر ماه 100.000 تومان و با رشد سالیانه 15 درصد.

– پرداخت سالیانه . که در سال اول کل مبلغ حق بیمه 1.200.000 تومان  با رشد سالیانه 15 درصد.