تماس: 33580079 - 077

حقوقی برای دوران بازنشستگی

بیمه عمر مستمری و بازنشستگی تکمیلی به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران کهنسالی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند طراحی شده‌است همچنین مکملی برای افرادی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند نیز می‌باشد و کمبودهای ناشی از پایین بودن سطح حقوق‌های بازنشستگی نسبت به مخارج زندگی را جبران کند.

تأمین آینده فرزندان

این بیمه نامه میتواند برای فرزندان از جهت تضمین درآمد و تامین نیازهای مالی مربوط به دوره جوانی بسیار مناسب باشد. فرزندانی که این بیمه نامه را دارند از سن مشخصی میتوانند حقوق دریافت کنند یا مبلغی قابل توجه را یکجا برای تامین نیازهایی چون خرید مسکن یا … خود دریافت کنند.

درآمدی برای زنان خانه‌دار

این بیمه نامه برای زنان خانه می تواند منبع درآمدی ایجاد کند که مانند زنان شاغل حقوق بازنشستگی دریافت کنند.

بیمه ای برای تمامی اصناف و کسبه

یکی از چالش های اصناف و کسبه عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی و یا ازکارافتادگی است. این بیمه نامه با پرداخت حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی یا از کارافتادگی راه حلی مطمئن برای این چالش پیشنهاد میگردد.