تماس: 33580079 - 077

آموزش صدور بیمه های اتومبیل

در این قسمت فیلمهای آموزشی مربوط به استعلام و صدور بیمه نامه شخص ثالث در دسترس شماست …

آموزش صدور بیمه تکمیل درمان

در این قسمت فیلمهای آموزشی مربوط به صدور بیمه نامه تکمیل درمان شرکت بیمه دی در دسترس شماست …

آموزش کار با پنلهای نمایندگی ( خاورمیانه و مویرگ )

در این قسمت فیلمهای آموزشی مربوط به استعلام و صدور بیمه نامه ها از طریق پنل کاربری به آدرس www.portal.melico.ir را مشاهده میکنید.

در این قسمت فیلمهای آموزشی مربوط به چاپ بیمه نامه ها و گزارشات مربوطه را از طریق پنل کاربری به آدرس www.sib.melico.ir را مشاهده میکنید.