تماس: 33580079 - 077

به آزمون آماده سازی نمایندگی بیمه های زندگی خوش آمدید.

این آزمون صرفا جهت محک زدن اطلاعات شما جهت شرکت در آزمون اصلی بیمه مرکزی ایجاد شده است.